Drugssmokkel binnen de EU

Het drugsbestrijdingsbeleid van de Europese Unie (EU) staat in het teken van welzijn, sociale cohesie en veiligheid. Hierbij richt men zich voornamelijk op het terugdringen van het aanbod en de vraag. Belangrijk aspect hierin is de bestrijding van georganiseerde criminaliteit, zoals drugssmokkel op grote schaal. Een hoog beschermingsniveau van de volksgezondheid is hierbij het doel.

Belangrijke pijlers bij de aanpak van drugssmokkel zijn meer coördinatie tussen de verschillende diensten van de EU, harmonisatie waar het gaat om strafbare feiten en sancties en effectieve internationale samenwerking. Naast de strijd tegen smokkel is er ook een Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving en bestaan er financiële strategieën en programma’s die het totale actiekader om drugs effectief tegen te gaan completeren.

Bestrijding

Binnen de EU is een kader in het leven geroepen met als doel om drugshandel te bestrijden en zo het aanbod en gebruik van drugs drastisch te beperken. Binnen dit kader worden aan de lidstaten minimumnormen en minimumstraffen opgelegd door de Unie. Iedere lidstaat moet deze normen toepassen in haar drugsbeleid. Het kader schrijft tevens voor wat allemaal onder strafbare feiten valt.

drugs

Drugs

Onder drugs worden stoffen gerekend die in 1961 in een VN-verdrag onder verdovende middelen werden geschaard. Ze zijn binnen de EU-wetgeving ingedeeld op basis van artikel 12 van het VN-verdrag van 1988. Onder drugshandel vallen: productie, vervaardiging, extractie, verkoop, transport, invoer en uitvoer van verdovende middelen. Ook bezit en aankoop met het oog op uitoefening van activiteiten die verband houden met drugshandel worden hiertoe gerekend. Ook aanzetten tot drugshandel, medeplichtigheid en poging tot handelen worden beschouwd als misdrijven. Dit volledige kaderbesluit is niet van toepassing op activiteiten die betrekking hebben op verdovende middelen voor persoonlijk gebruik.

De EU werkt ook met landen buiten de Unie samen om drugssmokkel tegen te gaan. Zo sloot het onlangs een akkoord met Rusland waarin men beter gaat samenwerken in de strijd tegen drugs.